Անշարժ գույքի գնահատում

Անշարժ գույքի գնահատում

Անշարժ գույքի շուկայական գնահատումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման վկայական ունեցող անձանց կողմից։

ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման գործունեությունը կարգավորող, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց որակավորող և հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինը Կադաստրի կոմիտեն է։

Անշարժ գույքի գնահատման մասնագիտական որակավորման ստուգումը իրականացնում է Կադաստրի կոմիտեի կողմից ստեղծված որակավորման հանձնաժողովը՝ որակավորման քննությունների միջոցով։ Քննություններն անցկացվում են առնվազն մեկ անգամ՝ յուրաքանչյուր 3 ամսվա ընթացքում՝ այդ մասին հայտարարությունը մեկ ամիս առաջ հրապարակելով կոմիտեի պաշտոնական կայքում։

Կադաստրի կոմիտեի կողմից ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը իրականացնում է նաև հսկողություն անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնող անձանց և գնահատողների կողմից «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, գնահատման ստանդարտների և օրենսդրությամբ սահմանված կարգերի, նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ։

 • 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրաման
  149 KB
 • 2020 թվականի հունիսի 5-ի N 111-Լ հրաման
  1 MB
 • Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 296-Լ հրաման
  256 KB
 • Թեմատիկ հարցաշար
  3 MB
 • Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 296-Լ հրաման (լրացված 13-09-2021)
  549 KB
 • 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 378-Լ հրաման
  485 KB
 • Հարցաշար
  295 KB