Դեպի վեր
Նորություններ

26.09.2016

Պարզաբանում է կադաստրի պետական կոմիտեն


    Օրեր առաջ «Հետք» ինտերնետային թերթում «Կադաստրի պետական կոմիտեն որոշել է երիտասարդ ընտանիքներից կրկնակի վճարներ գանձել» հրապարակված հոդվածի վերաբերյալ  ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն պարզաբանում է.

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 470-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Առուվաճառքի պայմանագրով կողմերից մեկը (վաճառողը) պարտավորվում է մյուս կողմին (գնորդին) որպես սեփականություն հանձնել (գույք) ապրանք, իսկ գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ ապրանքը և դրա համար վճարել որոշակի գումար (գինը)»:

2.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 567-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված է, որ «1. Անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիրը պետք է նախատեսի դրա գինը:», «2. Անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագրում, կողմերի գրավոր համաձայնեցված գնի մասին պայմանի բացակայության դեպքում, դրա վաճառքի պայմանագիրը համարվում է չկնքված: Ընդ որում, չեն կիրառվում սույն օրենսգրքի 440 հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված` գնի որոշման կանոնները:»:

3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով»:

4. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 468-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման համաձայնությունը կնքվում է այն ձևով, ինչով պայմանագիրը, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար շրջանառության սովորույթներից»:

5.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով սահմանված է, որ «1. Պայմանագիրը փոփոխելիս կողմերի պարտավորությունները պահպանվում են ըստ փոփոխված պայմանագրի», «3. Պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման դեպքում պարտավորությունները փոփոխված կամ դադարած են համարվում պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման մասին կողմերի համաձայնությունը կնքելու պահից»:

6. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Անշարժ գույքի հետ կատարվող գործարքներից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման»:

7. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության: Նման գործարքն առոչինչ է»:

8. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 449-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված է, որ «Այն պայմանագիրը, որից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման, կնքված է համարվում այդ իրավունքի գրանցման պահից»:

Նկատի ունենալով, որ Երևան քաղաքի Ծարավ Աղբյուրի փողոցի 55/17 և 55/20 հասցեների բազմաբնակարան շենքերի մի շարք միավորների նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցման նպատակով ներկայացված առուվաճառքի և հիփոթեքի պայմանագրերի լրացուցիչ համաձայնագրերով փոփոխվում և նոր շարադրանքով են ներկայացվում մի քանի պայմանագրերի տարրեր պարունակող հիփոթեքի պայմանագրի (խառը պայմանագիր) առարկան, գինը և այլ էական պայմանները, իսկ վերոհիշյալ իրավանորմերից և դրանց համակարգային վերլուծությունից բխում է, որ ներկայացված համաձայնագրերը սահմանում են նոր իրավունքներ և պարտականություններ, որոնք վերաբերվում են ինչպես հիփոթեքի, այնպես էլ առուվաճառքի պայմանագրի տարրերին, ուստի դրանք ևս ենթակա են պետական գրանցման այն կանոններով, ինչպես կատարվել են նախկինում ներկայացված առուվաճառքի և հիփոթեքի պայմանագրերի պետական գրանցումները, այսինքն, գրավի իրավունքի պետական գրանցման հետ միաժամանակ գրանցվել է նաև սեփականության իրավունքը:

Հարկ է նշել, որ կոմիտեի աշխատակազմի վերահսկողության վարչության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերվել են վերը նշված պայմաններին չհամապատասխանող գործառույթներ, որի համար կոմիտեի աշխատակազմի երկու ռեգիստր ենթարկվել են կարգապահական տույժերի: