Դեպի վեր
Թափուր պաշտոններ

27.04.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետևյալ առաջատար թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար.

 

 

1. «Աբովյան» սպասարկման գրասենյակի առաջատար  մասնագետ (ծածկագիր՝ 41-3.3-359)  

Մասնագետը ընդունում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի գործառույթների իրականացման նպատակով Գրասենյակ տրվող դիմումները և դրանց կից ներկայացվող փաստաթղթերը և սահմանված ժամկետներում այդ գործառույթների արդյունքում կազմված փաստաթղթերը տրամադրում է դիմումատուներին, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացված պայմանագրերի կողմերի ստորագրությունների իսկության ճանաչման աշխատանքները, իրականացնում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի գործառույթների, դրանց իրականացման համար դիմումի ու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման կարգի, պետական տուրքի ու ծառայությունների վճարման` դրանց գործակիցների կիրառման, գործառույթների իրականացման ժամկետների, ստորագրությունների իսկության ճանաչմամբ գործարքի կնքման վերաբերյալ խորհրդատվության անվճար տրամադրման աշխատանքները, ելքագրում է ստորաբաժանումներից ուղարկված էլեկտրոնային փաստաթղթերը (վկայական, տեղեկանք և այլն) և տրամադրում է Գրասենյակի կնիքով հաստատված թղթային տարբերակը դիմումատուներին: Ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն սույն պաշտոնի անձնագրի:

Մրցույթը կկայանա՝  30.05.2018թ. ժամը՝ 1100-ին:

 

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

 • բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի <<2)>>-րդ ենթակետում նշված  իրենց  լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

 

* * *

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

 • դիմում՝ մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • 1 գունավոր լուսանկար՝ 3x4սմ չափի,
 • անձնագրի պատճենը:

 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման  բաժնում՝ ժամը 1430-ից 1730-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթը կանցկացվի Կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Արշակունյաց 7, հեռ.՝ 060 474 247):

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 10.05.2018թ.:

 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները հետ չեն վերադարձվում: