Դեպի վեր
Նորություններ

11.01.2013

Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ


      Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 09.08.2012թ. N 1055-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից նախատեսվել է կատարել 2012 թվականի միջոցառումների և գերակա խնդիրների ցանկերի 109-րդ, 84-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ կետերը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկի` Ծրագրի 109-րդ կետով տրված հանձնարարականը (միջոցառման անվանումը` «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2012 թվականի կադաստրային գները (արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը կատարման ժամկետը` 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ) կատարված է ժամկետում ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19.04.2012թ. N 467-Ն որոշում:

Ծրագրի 84-րդ կետով տրված հանձնարարականը (միջոցառման անվանումը` «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2012 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը ժամկետ` 2012 թ. սեպտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ)  կատարված է ժամկետում ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 27.09.2012թ. N 1221-Ն որոշում:

Գերակա խնդիրների ցանկի`

72-րդ կետ Բազային երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծում Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում:

2012 թվականին նախատեսվող աշխատանքի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից պահանջներին բավարարող բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծումն է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքի վերաբերյալ: Այն անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տնտեսության տարբեր ոլորտների խնդիրների արդյունավետ լուծման, Կենտրոն վարչական շրջանի վերաբերյալ տվյալների (քարտեզագրական և տեքստային) տեղեկատվական բանկի ստեղծման համար:

        Աշխատանքներն իր մեջ ներառում են թվային քարտեզագրական հիմքի ստեղծում և անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում` տեղագրական և կադաստրային քարտեզների ու հատակագծերի հիման վրա:

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 1:2000 մասշտաբի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման նպատակով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

ա/ Վարչական շրջանի համար ստեղծվել են 1:2000 մասշտաբի տեղագրական և կադաստրային թվային համադրված հատակագծերը, որոնց համար հիմք են հանդիսացել 1998-2004թվականների ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ստեղծված 1:500 և 1:2000 մասշտաբի թվային կադաստրային քարտեզները, որոնց վրա իրականացվել են 1:2000 մասշտաբի հատակագծերի թարմացման, ռելիեֆի տեղագրական տարրերի ստեղծման,  տեղագրական հանույթների կազմման ու թվայնացման աշխատանքները:

բ/ Զգալի փոփոխություններ կրած տարածքներում /ակտիվ կառուցապատման գոտիներում/ կատարվել է 1:2000 մասշտաբի տեղագրական նոր հանութագրում:

գ/ Տարածքի ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում և համաձայնեցում շահագործող կազմակերպությունների հետ:

դ/ Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ թեմատիկ 16 շերտերի ստեղծում և բոլոր տարրերի տեքստային տվյալների մուտքագրում:

2012 թվականի ընթացքում իրականացվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի 1339 հա անճշտությունների հանութագրման և  թարմացման, ինչպես նաև 1339 հա ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրման, 1339 հա տարածքի նյութերի համադրման և թվայնացման աշխատանքներ:

Ստեղծվել են բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար 21424 /հա-շերտ/ այդ տարածքների վրա և մուտքագրվել է 160680 տարր տվյալների բազա:

            Երևան քաղաքի վարչական շրջանների տարածքի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են 2005 թվականին Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանից և մինչև 2010 թվականը կատարվել են 11 վարչական շրջանները: 2012 թվականին ավարտվել են Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները:

Մոտակա տարիների ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ բոլոր քաղաքների երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզների ստեղծման աշխատանքները:

 

73-րդ կետ WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում մեկ միասնական քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքներ:

Աշխատանքի հիմնական նպատակն է հանդիսանում 2009 թվականի հուլիսի 16-ի <<WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի բաց հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 791-Ն որոշման համաձայն WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում մեկ միասնական քարտեզագրական հիմքի ներդրման նպատակով ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման քարտեզների ու հատակագծերի համադրում և ամրացումը բնության մեջ, ինչպես նաև տեղագրական և կադաստրային քարտեզների ճշգրտումը համադրման եղանակով, հիմք ընդունելով հանրապետությունում բազային հանդիսացող 1:10000 մասշտաբի տեղագրական օրթոֆոտոհատակագծերը և քարտեզները:

Աշխատանքների իրականացման արդյունքում ունեցանք մարզերի համադրված, բաց հրատարակման համար նախատեսված տեղագրական, կադաստրային և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման քարտեզներ, ինչպես նաև համայնքների սահմանների հանգուցային և շրջադարձային կետերի կոորդինատներ` կապակցված ազգային գեոդեզիական ցանցի հետ:

2012 թվականի ընթացքում կատարվել են ժամանակացույցով սահմանված   տեխնիկական 2 նախագծերի և 2 հաշվետվությունների կազմման, ինչպես նաև 159 համայնքների քարտեզների համադրման և ուղղման աշխատանքները:

Այս աշխատանքները շարունակական են և ավարտվելու են 2013-14  թվականներին` /Լոռու, Տավուշի և  Շիրակի, Սյունիքի մարզեր/:

 

74-րդ կետ ՀՀ մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացում, տիեզերալուսանկարահանման աշխատանքների միջոցով:

Այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների հիմնական նպատակը երկրի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսության տարբեր ճյուղերին, ինչպես նաև գիտության, կրթության, պաշտպանության և այլ բնագավառներին արդիական և ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող տիեզերանկարահանման թարմ տվյալների հիման վրա հայերեն լեզվով ստեղծված քարտեզագրական նյութերով ապահովումն է, ինչպես նաև տեղագրական քարտեզների և դրանց մասին տեղեկատվական բանկի ստեղծումն ու կառավարումն է:

Տեղագրական քարտեզների ստեղծման և թարմացման անհրաժեշտությունը և առաջնահերթությունը բխում է նաև նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը կծածկվի տիեզերանկարների և օդալուսանկարների հիման վրա ստեղծված տեղագրական թվային քարտեզներով, որը կարող է հիմք հանդիսանալ պետական և համայնքային խնդիրների համար մեկ քարտեզագրական /հանույթային/ հիմքի ստեղծման և ներդրման համար:

       Իրականացվել է տիեզերալուսանկարներից ստացված նյութերի մշակում, որի հիման վրա կատարվել է մոնիթորինգ, որից հետո տիեզերալուսանկարահանման նյութերի հիման վրա բացահայտվել են նկատելի փոփոխություններ կրած տարածքները: Ստացված տվյալների հիման վրա կատարվել են 2915 քառ.կմ փոփոխություններ կրած տարածքների ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի նախկինում ստեղծված թվային տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքներ:

            Թարմացման աշխատանքներն իրականացվել են 1:10 000 մասշտաբի բազային տեղագրական քարտեզների վրա, որից հետո ընդհանրացման եղա­նակով իրականացվել են նույն տարածքների` Հայաստանի Հանրա­պետության պետական մասշտաբային շարքի 1:25000-1:1 000 000 մասշտաբ­ների տեղա­գրական քարտեզների թարմացման աշխատանքները:

Մասշտաբային շարքի թարմացման աշխատանքները շարունակական են և պետք է իրականացվեն յուրաքանչյուր տարի ընդգրկելով ՀՀ տարածքի տարբեր հատվածներ: