Դեպի վեր
Կոմիտեի նախագահի հրամաններ

«Կադաստրի կոմիտեի 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 304-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 236-Լ հրաման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵ ԴԻՄԵԼՈՒ ԵՎ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՎԵՐԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ և ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի N 89-Լ և N 187-Ա ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 356-Ա հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 30-ի թիվ187-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 30 հունիսի 2017 թվականի N187-Լ հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե դիմելու և կոմիտեի պատոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները/անգործությունը/ վերադասության կարգով վիճարկելու կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 21 մարտի 2017 թվականի N 93-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 15 նոյեմբեր 2016թ N 300-Ն հրամանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի մարտի 25-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 351-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին>> 63-Ն հրամանը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2015 թվականի ապրիլի 13-ի «Հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի ձևը և դրանում տվյալների լրացման առանձնահատկությունները հաստատելու մասին» N 320-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2014 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 335-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին N 93-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Շարժական գույքի գրավի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման լիազորություններ սահմանելու մասին» N 6-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2005 թվականի հունվարի 19-ի «Պետական uեփականություն հանդիuացող, ինչպեu նաև քաղաքային կամ գյուղական համայնքներին ՀՀ Հողային oրենuգրքի 56 հոդվածի պահանջների համաձայն անհատույց` սեփականության իրավունքով փոխանցվող հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հրահանգը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով` վարձակալության իրավունքի գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման դիմումների, տեղեկանքի, ստացականի, շարժական գույքի գրանցման մատյանի, շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի վկայականների ձևերը և շարժական գույքի դիմումների գրանցման մատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 250-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հոկտեմբերի 13-ի «Հերթապահ տեղեկատու քարտեզի վարման հրահանգը հաստատելու մասին» N 228-Ն հրաման