Դեպի վեր
Կոմիտեի նախագահի հրամաններ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2004 թվականի հունիսի 2-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին» N 127-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2007 թվականի ապրիլի 23-ի «Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հունիսի 23-ի «Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, անհատական բնակելի տների, այգետնակների (ամառանոցների) և դրանց կից օժանդակ շինությունների, ավտոտնակների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության, առանձին կանգնած հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» N 215-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2003 թվականի հուլիսի 12-ի «ՀՀ մարզերի և համայնքների հողերի հաշվառման գրքերի և դրանց վարման մասին ցուցումները հաստատելու վերաբերյալ» N 203-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի «ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտuեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին» N 1150-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի հուլիսի 11-ի «1:500, 1:2000 և 1:5000 մաuշտաբի տեղագրական հանույթների հրահանգը հաստատելու մասին» N 392-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2002 թվականի հուլիսի 1-ի «ՀՀ հողային հաշվեկշռի ձևերը հաստատելու մասին» N 473-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի «ՀՀ վարչատարածքային միավորների uահմանագծերի նկարագրման և uահմանների ամրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 847-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 15-ի «ՀՀ աշխարհագրական oբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման հրահանգը հաստատելու մասին» N 531-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի «Պետության կամ համայնքի կարիքների համար վերցվող հողամաuերի և այլ անշարժ գույքի նկատմամբ uահմանափակումների պետական գրանցման մաuին հրահանգը հաստատելու մասին» N 523-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2001 թվականի օգոստոսի 14-ի «Տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը հաստատելու մասին» N 516-Կ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 1998 թվականի մայիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ըստ նպատակային նշանակության շենքերի և շինությունների դասակարգումը հաստատելու մասին» N 108-Կ համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 70-Ն և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 54-Ն «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի կորպորատիվ ցանցերի միջև միացում ապահովելու և տեղեկություններ փոխանակելու մասին» համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 398-Ն և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 220-Ն «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի միջև էլեկտրոնային փաuտաթղթաշրջանառության կարգը հաստատելու մասին» համատեղ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 25-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 463-Ն «Հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» համատեղ հրաման