Դեպի վեր
Նորություններ

30/06/2017

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 30 հունիսի 2017 թվականի N187-Լ հրամանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե դիմելու և կոմիտեի պատոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները/անգործությունը/ վերադասության կարգով վիճարկելու կարգը հաստատելու մասին


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության գործարար միջավայրի բարելավման 2017թ. միջոցառումների ծրագրի 7-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները և ղեկավարվելով <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1930-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 3-րդ բաժնի 12-րդ կետի դ) ենթակետի դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե դիմելու և պաշտոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումները, գործողությունները/անգործությունը/ վերադասության կարգով վիճարկումն ապահովելու նպատակով`...