Դեպի վեր
Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 740-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ


721.2 ԿԲ Միջնաժամկետ ծրագիր 2021-2023 թթ. Հասարակության իրազեկման և տեղեկատվության ոլորտում Ներկա իրավիճակը
4.18 ՄԲ ՀԱՅՏ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ (ՄԺԾԾ)
951.02 ԿԲ Հավելված N 12
1.25 ՄԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի 2020 թվականի բյուջետային հայտի բացատրագիր
1.26 ՄԲ Միավորի հաշվարկ
109.5 ԿԲ Գանձված այլ եկամուտներ 2020-2022թթ․
135.81 ԿԲ Կադաստր 2020-2022թթ․
618.41 ԿԲ Հավելվածներ
1.59 ՄԲ Հավելված N 3
1.38 ՄԲ Հավելված N 12, ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.8 ՄԲ ՀԱՅՏ, 2020-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ (ՄԺԾԾ)
Կառավարման ապարատ 2020-2022 թթ․
1.78 ՄԲ ԾՐԱԳԻՐ, Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրման և կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած անճշտությունների ուղղման աշխատանքների
1.27 ՄԲ ԾՐԱԳԻՐ, ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային գնահատման աշխատանքների
880.81 ԿԲ Միջնաժամկետ ծրագիր 2020-2022 թթ., Հասարակության իրազեկման և տեղեկատվության ոլորտում Ներկա իրավիճակը
233.41 ԿԲ ձև1
157.6 ԿԲ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ