Դեպի վեր
Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչություն

 ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

   Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչությունը կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ հողերի օգտագործման և պահպանման, գեոդեզիայի և քարտեզագրության նկատմամբ, կիրառում պատասխանատվության միջոցներ` դրանց խախտումների բացահայտման դեպքում:

 

 Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.

2) իր իրավասությունների սահմաններում հողօգտագործման բնագավառում պետական տեսչական վերահսկողության իրականացումը։

 

Տեսչության գործառույթները

 1. Տեսչությունը գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտում իր գործառույթների և խնդիրների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է վերահսկողություն գեոդեզիական և քարտեզագրական հետևյալ աշխատանքների նկատմամբ՝

1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որակավորված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից կատարված գեոդեզիական, աստղագեոդեզիական, տիեզերագեոդեզիական, ծանրաչափական, տեղագրական, կադաստրային, ինժեներագեոդեզիական, աերոհանութային և քարտեզագրական աշխատանքների որակի ու նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների ապահովում.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման, դրանց պահպանման և վերականգնման միջոցառումների ապահովում.

3) գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովում, սերտիֆիկացման և ստանդարտների պահպանում.

4) Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանազատման (դելիմիտացիա) և սահմանագծման (դեմարկացիա) հետ կապված գեոդեզիական, տեղագրական աշխատանքների իրականացում.

5) Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների (մարզեր, համայնքներ) սահմանազատման, սահմանների նկարագրության և ամրացման հետ կապված տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների իրականացում.

6) քարտեզների և հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվանումների ճիշտ արտահայտում.

7) քարտեզների, ատլասների, հատակագծերի կազմման, հրատարակման, բազմացման սահմանված կարգի պահպանում.

8) հրատարակվող ատլասների ու քարտեզների վրա հանրապետության սահմանների և դրանց բովանդակության այլ տարրերի գրաֆիկ ուրվագծման, ինչպես նաև բնակավայրերի և աշխարհագրական օբյեկտների անվանումներ և տառադարձություններ.

9) պետական և տեղական նշանակության (գերատեսչական) քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանում, նյութերի ու տվյալների բազմացում և օգտագործում, տեղեկատվության տրամադրում.

10) պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացում.

11) պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական, կադաստրային և թեմատիկ քարտեզագրական, գեոդեզիական պլանային և բարձունքային ցանցերի ստեղծման, թարմացման աշխատանքների իրականացում.

12) գեոդեզիական տվյալներից, հատակագծերից և քարտեզներից, օդալուսանկարահանման և տիեզերալուսանկարահանման նկարներից օգտվելու ժամանակ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների պահպանում.

13) գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստացվող տեղեկատվության, թվային, էլեկտրոնային և այլ ձևերով պահվող նյութերի ու տվյալների հաշվառման, պահպանման, բազմացման և դրանց օգտագործման սահմանված կարգի պահպանում.

14) գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներով զբաղվող որակավորված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ճյուղային ֆոնդերում, գեոդեզիական կետերի և աշխարհագրական օբյեկտների կոորդինատների, բարձրությունների հավաքագրման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն.

15) հերթապահ կադաստրային քարտեզների վարման աշխատանքների իրականացում.

16) գեոդեզիական կետերի պահպանման և վերականգնման նկատմամբ վերահսկողություն։

2. Տեսչությունը (հողերի օգտագործման մասով) իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է վերահսկողություն`

1) հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման նկատմամբ.

2) հողային օրենսդրական պահանջների պահպանման նկատմամբ.

3) նոր հողերի յուրացման նկատմամբ։

3. Տեսչությունն օրենքով սահմանված դեպքում ու կարգով պարտադիր կատարման ցուցումներ է տալիս և նշանակում վարչական տույժեր, իրավասու մարմիններ է ներկայացնում հաղորդումներ հողային օրենսդրության պահանջների կատարումը խախտողներին օրենքով նախատեսված պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ: