Դեպի վեր
Սպասարկման գրասենյակ ներկայացվող դիմումներ

       Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, դադարման, փոխանցման, փոփոխման պետական գրանցման կամ անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման դիմումը կարող է ներկայացվել անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի որևէ սպասարկման գրասենյակ (անկախ գույքի գտնվելու վայրից):

     2014 թվականի հունվարից կոմիտեի բոլոր սպասարկման գրասենյակներում ներդրվել է դիմումների ավտոմատ ձևավորման համակարգչային ծրագիր: Ծրագրի ներդրումից հետո դիմումներ ներկայացնելու համար դիմումատուներից պահանջվում է միայն մոտենալ սպասարկման գրասենյակի դիմումներ ընդունող աշխատակցին, փոխանցել դիմումին կից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերը և բանավոր հայտնել դիմումով ներկայացվող պահանջը, որից հետո սպասարկման գրասենյակի դիմումներ ընդունող աշխատակիցը դիմումատուի և նրա կողմից  ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեքստային տվյալները մուտքագրում է համակարգչային ծրագրում: Տվյալները մուտքագրելուց հետո համակարգչային ծրագրի միջոցով ավտոմատ ձևավորվում է համապատասխան դիմում, որը ստորագրվում է դիմումատուի կողմից:

Դիմումատուն իր ցանկությամբ կարող է ներկայացնել նաև իր կողմից լրացված դիմում (Ձև 1):

Դիմումում պարտադիր նշվում են`

1) գույքի հասցեն կամ գտնվելու վայրը (կարող է նշվել նաև միավորի ծածկագիրը),

2) ֆիզիկական անձանց դեպքում` դիմողի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթերից տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության հասցեն, փաստաթղթի անվանումը, սերիան և համարը),

3)  իրավաբանական անձի դեպքում՝ լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման համարը,

4) դիմումով ներկայացվող պահանջը,

5) դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,

6) դիմումի ներկայացման ամսաթիվը,

7) դիմումի կատարման ժամկետը (գրվում է տառերով և թվերով),

8) դիմողի ստորագրությունը,

9) սպասարկման գրասենյակը, որտեղ ներկայացվում է դիմումը: