Դեպի վեր
Թեմատիկ քարտեզագրություն

2006-2008 թվականներին հրատարակվել են «Հայաստանի Ազգային ատլասի» Ա և Բ հատորները:

     Ատլասի Ա հատորում ներկայացված թեմատիկ քարտեզների և բացատրական մասի միջոցով ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական լեռնաշխարհի բնության տարբեր ոլորտները` երկրաբանություն, սեյսմոտեկտոնիկա, բնապահպանություն, կլիմա, ջրագրություն, բուսականություն և այլն, բնակչության տեղաշարժերի և տեղաբաշխման սկզբունքները, քաղաքների հատակագծերը, տնտեսության տարբեր ճյուղերի` արդյունաբերութան, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և կապի, ինչպես նաև ՀՀ մարզերի վերաբերյալ տարաբնույթ տեղեկատվություն:

    Ատլասի Բ հատորում հանգամանալից ներկայացված են Հայաստանի պատմության կարևորագույն էջերը, մշակույթի տարբեր ճյուղերը, կրոնի ձևավորումը և տարածումը, ինչպես նաև Հայկական Սփյուռքը և նրա տարածման հիմնական օջախները:

    2013 թվականին սկսվել են և 2014 թվականին ավարտվել Ազգային ատլասի Ա հատորի անգլերեն տարբերակի թարմացման և հրատարակման նախապատրաստման աշխատանքները: 2017 թվականին նախատեսվում է ավարտել Ազգային ատլասի անգլերեն լեզվով Բ հատորի թարմացման և հրատարակման նախապատրաստման աշխատանքները:

  2015 թվականին նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, հրատարակվեցին 17 անվամբ պատմական և աշխարհագրական թեմատիկայով ուսումնա-ճանաչողական քարտեզներ, որոնք բաշխվեցին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, գիտական և կրթական կազմակերպությունների միջև: Ցանկը բերվում է ստորև՝

 

1

ՀՀ և ԼՂՀ ֆիզիկական քարտեզ

2

ՀՀ և ԼՂՀ վարչական քարտեզ

3

Հայկական լեռնաշխարհի քարտեզ

4

Աշխարհի քարտեզ

5

Հայաստանը Տիգրան Մեծի օրոք

6

Մեծ Հայքը ըստ Աշխարհացոյցի

7

Հայաստանն ըստ Սևրի պայմանագրի 1920թ.

8

Հայկական հարցը 1878-1914թթ.

9

Հայոց ցեղասպանությունը 1914-16թթ.

10

Հայոց Կիլիկիա

11

Դիարբեքիրի նահանգ

12

Խարբերդի նահանգ

13

Բիթլիսի նահանգ

14

Էրզրումի նահանգ

15

Սեբաստիայի նահանգ

16

Վանի նահանգ

17

Կարսի մարզ