ՀՀ Կառավարության որոշումներ

ՀՀ Կառավարության որոշումներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 86-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության եվ բաշխման վերաբերյալ 2022 թվականի հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը) հաստատելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն որոշում 4 օգոստոսի 2022 թվականի N 1189-Ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության եվ բաշխման վերաբերյալ 2021 թվականի հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը) հաստատելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի «Կադաստրային քարտեզում հայտնաբերված սխալների ուղղման կարգը սահմանելու մասին» N 698-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 533-Լ որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 9-ի «Սարհատ Պետրոսյանին անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավար նշանակելու մասին» N 897-Ա որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի «Մարտին Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատարի պաշտոնից ազատելու մասին» N 680-Ա որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի «ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2017 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին» N 311-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 12-ի ՀՀ հողային ֆոնդի ՝ ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին N 480 –Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին N 1502-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման կարգի և անշարժ գույքի համակարգված դիտարկումներն (մոնիտորինգ) իրականացման մասին» N 465 որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի «Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների ու դրանց գնահատությունների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» N 641-Նորոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» N 1477-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասի» N1396-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և մարզպետների հողային պետական տեսչական իրավասությունները սահմանազատելու մասին» N 1149 որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1026-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառային ֆոնդի հողերում հողհատկացման, անտառային հողերի նպատակային նշանակության (կատեգորիայի) փոփոխման ու քաղաքաշինական գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 613-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N 389-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2013 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» N 1184-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագրման կարգը հաստատելու մասին» N 91 որոշում

 

1 2 3 4 5