Քաղաքացիների ընդունելություն

Քաղաքացիների ընդունելություն

Հարգելի՛ քաղաքացիներ,

Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ` կոմիտե) համակարգում քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատված է կոմիտեի ղեկավարի 24.01.2019թ. N 14-Լ հրամանով:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

ԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

 1. Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) համակարգում քաղաքացիների ընդունելությունը (այսուհետ՝ Ընդունելություն) իրականացվում է Կոմիտեի ղեկավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից, որում ընդգրկված են Կոմիտեի վարչության պետեր և ընդհանուր բաժնի պետը:
 2. Ընդունելությունը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր երկուշաբթի օրը՝ ժամը 16:00-18:00-ը:
 3. Ընդունելությունը կազմակերպվում է քաղաքացու կողմից Կոմիտեի ընդհանուր բաժնում նախապես հերթագրվելու հիման վրա: Յուրաքանչյուր հաջորդ Ընդունելության հերթագրումը կատարվում է հերթական Ընդունելության ավարտից հետո՝ մինչև հաջորդ Ընդունելության օրվան նախորդող ուրբաթ օրը՝ ժամը 16:00-ը:
  1. Հերթագրման համար լրացվում է Ընդունելության թերթիկը (ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի)՝ նշելով անունը, ազգանունը, հաշվառման (բնակության) հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն, ՀԾՀՀ, խնդրահարույց անշարժ գույքի հասցեն և ներկայացվող հարցի ընդհանուր բովանդակությունը:
  2. Ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից Ընդունելության թերթիկը համարակալվում և գրանցվում է էլեկտրոնային մատյանում:
  3. Քաղաքացին կարող է հերթագրվել նաև հեռախոսազանգի միջոցով (ընդհանուր բաժին` 060-474222)՝ նշելով նույն տվյալները, որոնք լրացվում են ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից:
  4. Հերթագրման ժամանակ գրանցվում են այն քաղաքացիները, որոնք Կոմիտեում սահմանված կարգով նախապես մուտքագրված դիմում ունեն, որի պատասխանից դժգոհ են:
  5. Միևնույն քաղաքացին Կոմիտեում Ընդունելությունից հետո կրկին կարող է ընդունելության համար հերթագրվել վեց ամիս հետո:
  6. Ընդունելության ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացուն հատկացվում է առավելագույնը 15 րոպե ժամանակ:
  7. Ընդունելությունը կարող է իրականացվել մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը (ժամը՝ 18:00-ը): Այն քաղաքացիները, որոնք աշխատանքային օրվա ավարտի (18:00) պատճառով Ընդունելությանը չեն մասնակցել, պահպանում են իրենց առաջնահերթությունը քաղաքացիների հաջորդ Ընդունելության ժամանակ՝ նախապես տեղեկացնելով Կոմիտեի ընդհանուր բաժնին:
  8. Ընդունելությունների ժամանակ բարձրացված հարցերի և առաջարկված լուծումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը Կոմիտեի ընդհանուր բաժնի կողմից լրացվում է Ընդունելության թերթիկի «Ընդունելության արդյունքը» բաժնում:
 4. Բարձրացված հարցերին պարզաբանում է տրվում Ընդունելության ընթացքում, իսկ լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման կամ նոր հանգամանքներ ի հայտ գալու և լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտության դեպքում տրվում է գրավոր պատասխան: Նշված հարցը Ընդունելության հանձնաժողովում ներգրավված վարչության պետի կողմից ներկայացվում է համապատասխան ոլորտը համակարգող Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալին, իսկ վերջինս, ըստ անհրաժեշտության, այն ներկայացնում է Կոմիտեի ղեկավարին:
 5. Ընդունելության ընթացքում հարցի լուծումից քաղաքացու դժգոհության դեպքում 3-օրյա ժամկետում նա կարող է կրկնակի հերթագրվել Ընդունելության համապատասխան ոլորտը համակարգող Կոմիտեի ղեկավարի տեղակալի մոտ՝ նույն հարցը քննարկելու համար, որը կարող է իրականացվել մինչև 15-օրյա ժամկետում:
 6. Կրկին հարցի լուծումից դժգոհ լինելու մասին 5-օրյա ժամկետում գրավոր առարկություն ներկայացնելու դեպքում քաղաքացին կարող է հերթագրվել Ընդունելության Կոմիտեի ղեկավարի մոտ, որը կարող է իրականացվել մինչև 30-օրյա ժամկետում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄ

 

 1. Ներքին վերահսկողության վարչության պետ
 2. Գույքի գրանցման վարչության պետ
 3. Հաշվառման և հողաշինարարության վարչության պետ
 4. Ընդհանուր բաժնի պետ
 5. Դիմում-բողոքների քննարկման բաժնի պետ
 6. Ընդհանուր բաժնի առաջարկությամբ (անհրաժեշտության դեպքում)՝  Կոմիտեի ղեկավարի օգնական, խորհրդատու կամ այլ պաշտոնատար անձ

 

Սպասարկման գրասենյակ ներկայացվող դիմումներ

 

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, դադարման, փոխանցման, փոփոխման պետական գրանցման կամ անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման դիմումը կարող է ներկայացվել անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի որևէ սպասարկման գրասենյակ (անկախ գույքի գտնվելու վայրից):

2014 թվականի հունվարից կոմիտեի բոլոր սպասարկման գրասենյակներում ներդրվել է դիմումների ավտոմատ ձևավորման համակարգչային ծրագիր: Ծրագրի ներդրումից հետո դիմումներ ներկայացնելու համար դիմումատուներից պահանջվում է միայն մոտենալ սպասարկման գրասենյակի դիմումներ ընդունող աշխատակցին, փոխանցել դիմումին կից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերը և բանավոր հայտնել դիմումով ներկայացվող պահանջը, որից հետո սպասարկման գրասենյակի դիմումներ ընդունող աշխատակիցը դիմումատուի և նրա կողմից  ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեքստային տվյալները մուտքագրում է համակարգչային ծրագրում: Տվյալները մուտքագրելուց հետո համակարգչային ծրագրի միջոցով ավտոմատ ձևավորվում է համապատասխան դիմում, որը ստորագրվում է դիմումատուի կողմից:

Դիմումատուն իր ցանկությամբ կարող է ներկայացնել նաև իր կողմից լրացված դիմում (Ձև 1):

Դիմումում պարտադիր նշվում են`

 1. գույքի հասցեն կամ գտնվելու վայրը (կարող է նշվել նաև միավորի ծածկագիրը),
 2. ֆիզիկական անձանց դեպքում` դիմողի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթերից տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության հասցեն, փաստաթղթի անվանումը, սերիան և համարը),
 3. իրավաբանական անձի դեպքում՝ լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման համարը,
 4. դիմումով ներկայացվող պահանջը,
 5. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
 6. դիմումի ներկայացման ամսաթիվը,
 7. դիմումի կատարման ժամկետը (գրվում է տառերով և թվերով),
 8. դիմողի ստորագրությունը,
 9. սպասարկման գրասենյակը, որտեղ ներկայացվում է դիմումը:
 • Ընդունելության թերթիկ
  156 KB